Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Фізична особа-підприємець Набатов Дмитро Сергійович, РНОКПП 3204801119, надалі – «Виконавець», оприлюднює цей Публічний договір про надання консультаційних послуг (надалі – «Договір») про наступне.
1. Загальні положення та визначення термінів
1.1. Цей Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг є публічним договором, укладеним відповідно до статей 633, 638 -641 Цивільного кодексу України, встановлює порядок та умови надання Виконавцем послуг необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, в тому числі, нерезидентів України (надалі – «Замовники»).

1.2. Договір акцептується Замовником шляхом здійснення першої оплати на банківський рахунок Виконавця, проведеної за відповідним рахунком на оплату, виставленим Виконавцем. У випадку опублікування на Веб-сайті Виконавця змін, доповнень, нової редакції договору про надання інформаційно-консультаційних послуг, такі зміни акцептуються Замовником з моменту та фактом здійснення першої оплати на банківський рахунок Виконавця, проведеної за відповідним рахунком на оплату, виставленим Виконавцем після дня такого опублікування.

1.3. Умовами цього Договору не передбачене повторне його акцептування особою, відносини з якою були припинені Виконавцем, відповідно до умов п.3.2.5. Договору.

1.4. Веб-сайт Виконавця – веб-сайт, доступний за посиланням «http://bbtm.pro».

1.5. Публічний договір про надання консультаційних послуг – публічний договір, розміщений на Веб-сайті Виконавця.

1.6. Інвестування – купівля, продаж (опосередковані учасниками фондового ринку, відповідно до чинного законодавства Сполучених штатів Америки (надалі – США) та України) Замовником Міжнародних фінансових активів, у межах Періоду інвестування.

1.7. Процедури – укладення відповідного договору із брокером, реєстрація та налаштування особистого кабінету, верифікація документів та поповнення рахунку в брокерській компанії та/або на біржі криптовалют.

1.8. Депозит Замовника – рахунок Замовника (в доларах США) у брокерській компанії, рахунок Замовника на біржі криптовалют у стейблкойні USDT.

1.9. Період інвестування – період, протягом якого Замовник здійснює інвестування на підставі отриманих від Виконавця за цим Договором Послуг. Обирається Замовником самостійно, як правило в межах періоду від 3 (трьох) місяців до 1 (одного) року. Починається моментом здійснення Інвестування та завершується (достроково припиняється) продажем Інвестиційного портфелю.

1.10. Міжнародні фінансові активи – специфічні неречові активи (акції, облігації, ЕТF, опціони, ф'ючерси, метали, товарні ресурси, іноземні валюти), що обертаються на світовому фінансовому ринку і являють собою законні вимоги їхніх власників на отримання грошового доходу в майбутньому.

1.11. Інвестиційний портфель – сукупність Міжнародних фінансових активів, якими володіє Замовник. Може змінюватись протягом Періоду інвестування.

1.12. Послуги – інформаційно-консультаційні послуги, які полягають у наданні Замовнику інформації про можливість та доступні форми Інвестування. Крім того, Виконавець може надавати необхідне організаційне сприяння та супроводження процедур, обов'язкових для здійснення такого інвестування. Виконавець може надавати свої рекомендації щодо ефективного варіанту інвестування, за окремою домовленістю – представляти інтереси Замовника перед третіми особами.

1.13. Інші терміни наведені у загальноприйнятому значенні.2. Предмет договору

2.1 Відповідно до умов цього Договору Виконавець надає, а Замовник приймає та сплачує за отримані Послуги, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. надати Послуги відповідно до умов Договору;

3.1.2. надавати Послуги з використанням свого досвіду, знань та таким чином, який найкраще відповідає інтересам Замовника;

3.1.3. надати послуги з урахуванням вихідної інформації, наданої Замовником;

3.1.4. контролювати (супроводжувати) проходження процедур, необхідних для здійснення інвестування, у випадку якщо Замовник прийняв відповідне рішення.

3.1.5. забезпечити збереження конфіденційної інформації щодо Замовника, якщо така стала відомою під час надання Послуг;

3.1.6. інші обов'язки, передбачені Договором.3.2. Виконавець має право:
3.2.1. надавати Послуги з урахуванням власного розуміння предмету консультації та динаміки процесів на міжнародних фінансових ринках;

3.2.2. самостійно визначати порядок та форму надання Замовником необхідної для виконання Договору інформації;

3.2.3. на свій розсуд змінювати умови Договору, шляхом опублікування на Веб-сайті Виконавця нової редакції Договору або змін до нього;

3.2.4. отримувати від Замовника плату за надані Послуги;

3.2.5. розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не здійснив оплату за надані Послуги.3.3. Замовник зобов'язується:
3.3.1. оплатити Послуги в порядку на умовах, передбачених Договором;

1.3.2. забезпечити передачу інформації, яка необхідна Виконавцю для надання Послуг, при цьому самостійно забезпечувати повноту, актуальність, точність, достовірність такої інформації, а також дотримуватися вимог Виконавця щодо формату надання такої інформації.

3.3.3. забезпечити збереження конфіденційної інформації, якщо така стала відомою під час надання Послуг;

1.3.4. при прийнятті рішення про дострокове припинення Періоду інвестування, повідомити Виконавця завчасно (але не менше ніж за 1 добу) до моменту реалізації такого рішення;

3.3.5. інші обов'язки, передбачені Договором.3.4. Замовник має право:

1.4.1. Отримати Послуги, що відповідають умовам Договору;

1.4.2. розірвати Договір в односторонньому порядку, за умови повної оплати наданих Послуг.

1. Ціна Договору та порядок розрахунків4.1. Ціною Договору є сума коштів, сплачених Замовником за Договором
.
4.2. Оплаті підлягають Послуги у випадку, якщо Замовник прийняв позитивне рішення щодо Інвестування.

4.3. Послуги підлягають оплаті у двох формах:

4.3.1. Разовий платіж – у розмірі 2% від суми грошових коштів, на яку було поповнено Депозит Замовника. Реінвестування прибутку не є поповненням для цілей цього пункту.

4.3.2. Періодичний платіж – у розмірі 20% від суми, на яку збільшився Депозит Замовника за результатами продажу Інвестиційного портфелю.

4.4. Належну Виконавцю оплату за надані Послуги, Замовник сплачує в гривні (Замовники-нерезиденти України оплату Послуг можуть здійснювати в доларах США та/або Євро), на банківський рахунок Виконавця, протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання відповідного рахунку.

4.5. Фактом прийняття наданих Послуг без зауважень є факт здійснення Замовником оплати за надані Послуги.

4.6. У випадку, якщо Замовник бажає підписати акт приймання-передачі наданих послуг в паперовому вигляді, він самостійно оформлює такий акт у двох екземплярах, підписує його та передає Виконавцю на підписання/ надсилає його на електронну поштову адресу Виконавця. Виконавець підписує такий акт протягом 2 (двох) робочих днів, з моменту його отримання.


5. Відповідальність сторін
5.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Сторони обмежили відповідальність за Договором, в т.ч. розміру збитків, 10 (десятьма) відсотками від належної до оплати вартості Послуг за Період інвестування.6. Форс – мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини.

6.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки згідно умов даного Договору.

6.3. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна письмово не пізніше п'яти робочих днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов'язань із проектом врегулювання взаємних зобов'язань.

6.4. Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

6.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.7. Конфіденційність

7.1. Інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з чинним законодавством.

7.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

7.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов'язується відшкодувати завдані цим збитки.


7. Вирішення спорів
7.1. Всі розбіжності та спори, пов'язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.8. Строк дії договору
8.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п.1.2 цього Договору, що свідчить про згоду Замовника дотримуватись умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.

8.2. Договір вступає в силу з моменту акцептування Замовником, в порядку, встановленому цим Договором, та діє до остаточного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.3. Договір може бути розірваний за згодою сторін або в односторонньому порядку згідно умов цього Договору та в інших випадках, передбачених законодавством України.


9. Строк дії договору
9.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п.1.2 цього Договору, що свідчить про згоду Замовника дотримуватись умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.

9.2. Договір вступає в силу з моменту акцептування Замовником, в порядку, встановленому цим Договором, та діє до остаточного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.3. Договір може бути розірваний за згодою сторін або в односторонньому порядку згідно умов цього Договору та в інших випадках, передбачених законодавством України.10. Інші умови

10.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку шляхом опублікування на Веб-сайті Виконавця нової редакції Договору або змін до нього.

10.2. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

10.3. Замовник надає Виконавцю повну та безумовну згоду на обробку його персональних даних з метою укладення, виконання, зміни, продовження, припинення цього Договору та іншою метою, що може випливати з цього Договору. Обробка персональних даних включає сукупність дій зі збирання, накопичення, зберігання, адаптування, систематизації, використання, передачі іншим особам, поновлення, поширення, зміни, знищення, знеособлення та інші дії з персональними даними у рамках мети обробки персональних даних. Замовник, акцептуючи Договір, підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних даних Виконавця, про мету збору даних, ознайомлено із Порядком обробки персональних даних, роз'яснено всі права суб'єкта персональних даних, передбачені чинним законодавством та, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».


11. Реквізити Виконавця

Виконавець:
Фізична особа-підприємець Набатов Дмитро Сергійович
Юридична адреса: 08292, м. Буча, вул. Качинського Лєха, 4-в
ІПН 3204801119


р/р у КБ ПриватБанк
МФО Банку 305299
Банківський рахунок у гривні (₴),
IBAN: UA493052990000026009026224712.


Банківський рахунок у доларах США ($),
IBAN: UA683052990000026009046221502.


Банківський рахунок у Євро (€),
IBAN: UA483052990000026007046230272.